eucharistie 

 

 

DONDERDAG 1 November 2018

FEEST VAN ALLE HEILIGEN

 Verwelkoming:

Welkom op het feest van Allerheiligen.

Er zijn heiligen die je terugvind in de heiligenkalender.

Zij zijn niet zomaar wereldvreemde figuren,

denk maar aan Oscar Romero, kort geleden heilig verklaard:

de Salvadoriaanse  bisschop met zijn twee voeten stevig op de grond.

Hij werd erop afgerekend: aan het altaar vermoord.

Maar vandaag vieren wij allen die niet in de kalender staan,

gewone mensen zoals jij en ik.

In zijn brochure 'Wees blij en juich' zegt Paus Franciscus

dat wij allen geroepen zijn tot heiligheid, noch min noch meer.

Er is daartoe één basisrecept: gewoon de weg van Jezus volgen.

Maar een basisrecept met vele varianten:

ieder volgens eigen levenssituatie, tempo en temperament,

en gedragen door een levendige geloofsgemeenschap.

 

Wij gaan nu op weg in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

 

Kyrielitanie:

Ook vandaag mogen wij de Heer verwelkomen in ons midden

met zijn Woord dat een woord van leven is voor ons,

een steun op onze weg naar Hem toe. 

Heer, Gij nodigt ons uit mens te worden naar uw beeld;

vergeef ons als er op dat beeld soms wat storing zit.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij zijt voor ons hoop en toekomst.

Maak dat wij ons niet laten verleiden

door ijdele voorspiegelingen en valse hoop.

Chrisus, ontferm Uover ons;

Heer Jezus, door uw opstanding zijt Gij als eerste

de nieuwe schepping binnengegaan.

Maak dat wij zorg dragen voor uw schepping

en leer ons uitkijken naar wat U ons nog meer te bieden hebt.

Heer, ontferm U over ons.

 

Moge de God van toekomst zich naar ons toebuigen,

en ons vergeving schenken.

Hij moge ons opbouwen tot zijn eigen volk

en met ons op weg gaan naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

 

Eer aan God in den Hoge

 

Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.  Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachti­ge Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Chris­tus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.

 

Openingsgebed: 

 

Eerste lezing:          Ap. 7, 2-4.9-14

 

In het Boek Openbaring vertelt Johannes een visioen:

hij ziet een grote menigte uit alle volken, 

verzameld rond Christus, het Lam.

 

Tweede lezing:        1 Joh 3,-3

 

Wie met Jezus op weg gaat, is nu al kind van God

en mag er naar uitkijken Jezus eens met eigen ogen te zien en kennen.

 

Evangelie:                Mt 3, 1-12a

 

Homilie

 

(ter info: Preek van de week)

 

Stiltemoment:

 

Voorbede:  

 

Met al onze zorgen mogen wij ons richten tot God

die onze Vader is. 

Graag geven wij zo de noden van velen in Gods handen,

zonder daarbij onze eigen verantwoordelijkheid te vergeten.

Vandaag mogen wij daarbij rekenen op de voorspraak

van alle heiligen.

 

Voor hen die hunkeren naar vrede en gerechtigheid,

of miskend en vervolgd worden.

Wij denken aan de vluchtelingen, vervolgde christenen

en andere slachtoffers van geweld.

Dat zij de moed niet verliezen en zich gesterkt weten

door de door de hulp die zij terecht van ons mogen verwachten.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Bidden wij om de geest van armoede die Jezus ons aanprijst:

dat wij bereid zijn onze eigen levenswijze kritisch  onder ogen te nemen

en moedig genoeg  om de nodige keuzes te maken

die het klimaat en de aarde nieuwe kansen kunnen geven.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Bidden wij ook om de zachtmoedigheid

en de barmhartigheid van Jezus:

dat wij ze leren waarderen en zelf ook in toepassing brengen

in de omgang met de mensen

met wie wij te doen hebben.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor onze eigen gemeenschap hier, voor alle vrijwilligers,

voor allen die een bijzondere plaats innemen in ons hart,

dat wij als christenen dienstbaar zouden zijn voor elkaar

en voor de velen op onze weg.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor allen die ons zijn voorgegaan naar Gods heerlijkheid,

overleden familieleden en vrienden,

voor hen ook die sinds het begin onze gemeenschap  hielpen opbouwen:

dat wij hen dankbaar blijven gedenken nu zij in Gods leven mogen delen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

God, Vader van levenden en doden,

wij danken U vandaag voor het uitzicht dat Gij biedt

op blijvend leven bij U.

en voor allen die ons voorgingen op de weg naar heiligheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

Geloofsbelijdenis:   

Sinds het begin hebben christenen van generatie op generatie
woorden doorgegeven die de kern van ons geloof uitdrukken.
Voegen wij ons vandaag bij de grote gemeenschap van christenen
door samen ons geloof uit te spreken:

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

 Gebed over de gaven: 

 

We luisterden naar de woorden van de Heer.
Nu wil Hij bij ons aanwezig zijn en ons voeden met Zijn Brood.
Zo dadelijk plaatsen wij geconsacreerde hosties op het altaar
opdat Hij ons bindmiddel zou zijn en blijven,
wij, leerlingen in gemeenschap met de Heer.

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart en wereldwijd verbonden met alle mensen,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Onze Vader....

Vredewens:

  

Wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met ieder van ons zijn en
laten wij die vrede blijven doorgeven aan elkaar.

 

Communie:

Heer, Gij strekt uw handen naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw Brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd,
als één volk van geloof,
úw volk rondom uw Zoon, die er voor ons wil zijn:
Zie hier het Lam Gods,
dat de zonden van de wereld weg¬neemt.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.

 

Zending en Zegen:

 

Allerheiligen doet ons opkijken naar zovelen die ons zijn voorgegaan

en die nu bij U thuis zijn gekomen.

Onze gedachten gaan ook naar onze overledenen.

Wij bidden dat wij met hen verbonden mogen blijven

en ons samen op weg mogen weten 

naar het feest van Gods eeuwige liefde.

Wij gaan verder op weg met de zegen van de algoede God,

de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.

Gaat nu allen heen in vrede.