eucharistie 

 

 

PATROONSFEEST  27 Januari 2019

PAULUS' ROEPING 

 Verwelkoming:

Sinds ruim 50 jaar is hier een geloofsgemeenschap gegroeid

die Paulus als haar voorman koos.

Op de weg naar Damascus had Saulus een opdracht op zak

om volgelingen uit een nieuwe beweging die zich op Christus beriepen

op te pakken en te vervolgen.

Onverwacht ontmoette hij diezelfde Jezus op zijn weg 

die zijn leven grondig veranderde.

Vandaag vieren wij Paulus' roeping

en wij doen dat in de naam van de Vader,  de Zoon en de heilige Geest.

 

Kyrielitanie:

Elke eucharistie beginnen wij met kort tot bezinning te komen:

als leerlingen van Jezus zijn wij altijd op weg, nooit volleerd.

Tekorten erkennen, vergeving vragen, dat is je klein maken,

tot het besef komen wie je maar bent.

Dan kan  het vertrouwen groeien: God houdt van  mij, ondanks alles.

Om het goede woord dat soms achterwege bleef,

om de warmte die we niet altijd  gegeven hebben,

om de keren dat er op ons gerekend werd, en dat we verstek gaven...

Heer, ontferm U over ons.

Om de vooroordelen, die we soms in stand hielden,

om het geduld dat we dreigden te verliezen,

om het ongenuanceerde oordeel dat we al te vlug klaar hadden...

Christus, ontferm U over ons.

Om het onderlinge vertrouwen dat misschien zoek geraakte,

om de angst die ons blind kan maken en verlammen,

Heer, ontferm U over ons.

God moge ons in zijn grote liefde tegemoet komen,

onze zonden vergeven, ons ondersteunen als wij wankelen,

en ons meenemen op de weg naar eeuwig leven. Amen.

 

Eer aan God in den Hoge

 

Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.  Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachti­ge Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Chris­tus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.

 

Openingsgebed: 

 

God, Vader,

uw Zoon Jezus heeft op de weg naar Damascus

de kerkvervolger Saulus diep geraakt

en hem tot Paulus gemaakt,

een ijverige getuige die de bevrijdende boodschap van uw Zoon

ook buiten het Joodse volk zou brengen aan de heidenen.

Als wij soms te lauw of te onverschillig omgaan met ons geloof,

raak dan ook ons aan

en geef ons de eerlijke moed

om ons te laten inspireren door onze patroon,

om te kunnen groeien tot overtuigde christenen.

Wij vragen, het u door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing:          Samengelezen uit Jesaja 49

 

Tijdens de ballingschap ontvangt Jesaja zijn roeping: 

Hij zal een boodschap van hoop moeten brengen aan het volk.

Eilanden, hoor mij aan,

verre volken, luister aandachtig.

Al in de schoot van mijn moeder

heeft de Heer mij geroepen,

nog voor zij mij baarde noemde Hij mijn naam.

Mijn tong maakte Hij tot een zwaard,

Hij hield mij verborgen in de schaduw van zijn hand.

Hij maakte mij tot een vurige pijl,

Hij stak mij weg in zijn pijlkoker.

De Heer zal mij recht doen,

mijn God zal mij belonen.'

Toen sprak de Heer

die mij al van in de moederschoot

gevormd heeft tot zijn dienaar

om Israêl rond Hem te verzamelen.

Hij zei: 'Dat je mijn dienaar bent

om de overlevenden van Israël terug te brengen

is nog maar het begin.

Ik zal u maken tot een licht voor de volken,

opdat de redding die Ik brengen zal

tot aan het einde der aarde reikt.'

Dit zegt de Heer:

'in het uur van mijn genade geef ik je antwoord,

op de dag van de redding zal Ik je helpen.

Ik zal je behoeden, Ik neem je in dienst

voor mijn verbond met de mensen,

om het land weer op te richten, 

om het verlaten erfgoed in eigendom weer te geven,

om tegen gevangenen te zeggen: “Ga in vrijheid!”

en tegen wie in duisternis verblijven: “Kom te voorschijn!”

Langs wegen zullen zij weiden,

op iedere kale heuvel vinden zij weidegrond.

Zij zullen dorst noch honger lijden,

de zinderende hitte zal hen niet kwellen

en de zon zal hen niet steken,

want Hij die zich ontfermt, zal hen leiden.

 

Tweede lezing:        

 

Na het voorval op de weg naar Damascus

bleef Paulus enkele dagen nabij de leerlingen in die stad.

Hij ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen

dat Jezus de Zoon van God is.

Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen:

'Dat is toch de man, die in Jeruzalem

de volgelingen, van Jezus naar het leven stond? 

En hij is toch hierheen gekomen, om hen gevangen te nemen

en uit te leveren aan de hogepriester?'

Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger,

en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring

door aan te kondigen dat Jezus de Messias is.

Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden.

Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte.

Ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten

om hem te kunnen doden.

Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadspoorten

en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken.

Toen hij terug was in Jeruzalem 

wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen,

maar ook die waren bang voor hem

omdat ze niet geloofden dat hij ook een leerling was geworden.

Barnabas nam hem echter onder zijn  hoede

en bracht hem naar de apostelen,

aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien,

dat hij met Hem had gesproken,

en dat hij in Damascus vrijmoedig

de naam van Jezus had verkondigd.

Saulus liep nu openlijk met de leerlingen in Jeruzalem rond

en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer.

Hij ging het debat aan met de Griekse Joden,

maar die beraamden een aanslag op zijn leven.

Toen de broeders dat te weten kwamen,

brachten ze hem naar Caesarea

en stuurden hem vandaar naar Tarsus. .

 

Evangelie:               

 

Bij de Bergrede zei Jezus tot zijn leerlingen:

'Jullie zijn het zout der aarde,

maar als het zout krachteloos wordt,

waarmee zal men dan zouten?

Het deugt alleen nog maar om weggeworpen

en door de mensen vertrapt te worden.

Jullie zijn het licht van de wereld.

Een stad kan niet verborgen blijven

als ze boven op een berg ligt.

Je steekt een lamp niet aan

om haar onder de korenmaat te zetten,

maar je zet haar boven op  de kandelaar,

en dan schijnt ze voor allen in  het huis.

Laat zo jullie licht schijnen voor allen in huis.

Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,

opdat ze jullie goede werken zien

en jullie Vader in de hemel verheerlijken'.

 

Homilie

 

(ter info: Preek van de week)

 

Stiltemoment:

 

Voorbede:  

 

In verbondenheid met onze patroon Paulus, en met alle gelovigen

gaan wij met al wat ons hart bekommert

in vertrouwen naar God:

om onze moeilijkheden te boven te komen.

 

Van in het begin kon onze Paulusgemeenschap

rekenen op talloze medewerkers: zij waren de pioniers.

Dankbaar dragen wij ze mee in  ons hart 

Maar met de tijden is ook het kerkbeeld veranderd:

werken in een ruimere pastorale eenheid

maakt het er niet gemakkelijker op.

Wij bidden dat wij met vertrouwen blijven voortbouwen

aan een hechte gemeenschap

waarin we zorg blijven dragen voor elkaar.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor de ouders met opgroeiende kinderen:

dat ze voeling blijven houden met de leefwereld van hun kinderen.

Voor die opgroeiende kinderen en jongeren:

dat ze met hun ouders in gesprek blijven.

Voor onze zieken :

dat ze niet de indruk zouden krijgen dat ze vergeten zijn.

Wij bidden dat ze zich door allen gedragen mogen weten.

En mogen  wij met zijn allen de hoop wakker blijven houden.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

In de voorbije week sloten wij

de bidweek voor de eenheid onder christenen af.

Het thema was: 'Werken aan gerechtigheid'.

Mogen wij er bewust van blijven 

dat dit ook na de bidweek onze opgave blijft.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Europese jongeren namen het voortouw

in de bewustmaking dat de problemen rond het klimaat

geen uitstel meer dulden.

Wij bidden dat die zorg de volle aandacht mag krijgen

van de verantwoordelijken op alle niveaus.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Het besef groeit dat een harde Brexit

naast procedureproblemen

ook tot banenverlies kan leiden.

Dat maakt men sen ongerust.

Wij bidden dat alle politieke leiders

zouden uitgaan van de zorg

voor goede handelsrelaties tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

Eeuwige God, Vader, Zoon en Geest,

wij loven U omdat heel uw schepping verwijst naar  uw heerlijkheid.

Schenk ons een open hart

om allen, die uitgesloten worden, te omarmen.

Help ons groeien in liefde,

door alle vooroordelen, en ongerechtigheid af te schudden.

Verleen ons de genade om het unieke in iedere persoon te respecteren,

zodat we midden onze diversiteit, eenheid mogen ervaren.

Dit vragen wij U door uw zeer heilige naam. Amen.

Geloofsbelijdenis:   

Sinds het begin hebben christenen van generatie op generatie
woorden doorgegeven die de kern van ons geloof uitdrukken.
Voegen wij ons vandaag bij de grote gemeenschap van christenen
door samen ons geloof uit te spreken:

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

 Gebed over de gaven: 

 

Heer onze God,

hier op deze tafel

plaatsen wij het brood en de wijn:

zij zijn de tekens van de goede gaven

die wij van U mogen ontvangen;

tekens ook van onze arbeid en de goede wil

die in ieder van ons leeft.

Maar zij vertellen U ook

over onze eigen vreugde en ons verdriet.

Wij bidden U:

zegen dit alles met uw heilige Geest,

en maak ze voor ons tot lichaam en bloed van Christus,

tot bron van leven en voedende kracht,

om met Jezus op weg te kunnen gaan.

Wij vragen het U op zijn voorspraak. Amen.

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart en wereldwijd verbonden met alle mensen,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Onze Vader....

Vredewens:

  

Wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met ieder van ons zijn en
laten wij die vrede blijven doorgeven aan elkaar.

 

Slotgebed:

God Gij die wij Vader mogen noemen

mogen wij door  dit vierend samenzijn,

nieuwe mensen worden

voor elkaar en voor de wereld.

Open onze mond en vul ons hart

met goede woorden voor elkaar,

opdat in en door ons

uw liefde, uw aanwezig zijn

zichtbaar en ervaarbaar mag worden.

Dan zullen wij stilaan gaan vermoeden

wat Gij voor ons wilt zijn:

Brood om van te leven, 

nu, in dit uur, 

en alle dagen van ons leven,

door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en Zegen:

 

Op de weg naar Damascus werd Saulus

door de Heer Jezus aangeraakt:

een ervaring die hem ten diepste raakte en omschoolde.

Hij aarzelde niet en volgde zijn nieuwe roeping,

ook als er uit sommige kringen tegenstand kwam.

Paus Franciscus zegt dat onverschilligheid

de grote bekoring is van onze tijd.

Als wij onszelf  op onverschilligheid betrappen,

laten wij ons dan op onze beurt door Jezus aanraken.

Zegene u de God die Paulus riep,

de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.

Gaat nu allen heen in vrede.