eucharistie 

 

 

ZONDAG 15 door het JAAR

  13 - 14  Juli 2019

 Openingswoord:

Wij komen samen omdat wij er op vertrouwen

dat de Heer naar ons zal luisteren.

Maar wij willen op de eerste plaats ook luisteren naar zijn Woord

en naar wat Hij ons te zeggen heeft

doorheen de gewone dingen van elke dag,

in de mensen op onze weg.

Wij willen vieren in dankbaarheid

omdat God ons Jezus gezonden heeft,

en dat doen wij in de naam van de Vader ...

 

Kyrielitanie:

Om met hart en ziel bij deze viering te zijn,

willen wij eerst rust vinden

en tot bezinning komen.

Heer, die ons uw Woord van leven schenkt

maak dat wij uw Woord niet aan ons voorbij laten gaan,

maar wat wij het met aandacht beluisteren.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, beeld van de onzichtbare God.

Help ons om dat beeld goed te herkennen

zodat het niet weggedrukt wordt 

door de opdringerige beeldcultuur van onze dagen. 

Christus, ontferm U over ons.

Heer, die gekomen zijt om het heelal met God te  verzoenen.

help ons om ook onze plaats vinden in dat werk van verzoening.

Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven

ons creatieve wegen van verzoening leren vinden

en ons geleiden op weg naar eeuwig leven. Amen.

 

Eer aan God in den Hoge

 

Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.  Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachti­ge Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Chris­tus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.

 

Openingsgebed: 

 

God, Vader,

uw Zoon Jezus heeft op de weg naar Damascus

de kerkvervolger Saulus diep geraakt

en hem tot Paulus gemaakt,

een ijverige getuige die de bevrijdende boodschap van uw Zoon

ook buiten het Joodse volk zou brengen aan de heidenen.

Als wij soms te lauw of te onverschillig omgaan met ons geloof,

raak dan ook ons aan

en geef ons de eerlijke moed

om ons te laten inspireren door onze patroon,

om te kunnen groeien tot overtuigde christenen.

Wij vragen, het u door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing:          Deut. 30, 10-14

 

Bidden, met God spreken, is op de eerste plaats leren luisteren naar God.ot aa

 

Tweede lezing:        Kol. 1, 15-20      

 

In een hymne bezingt Paulus de rol van Christus in de verzoening

 

Evangelie:         Lc. 10, 25-37                  

 

 

Homilie

 

(ter info: Preek van de week)

 

Stiltemoment:

 

Voorbede:  

 

Bidden wij tot de Heer die luistert als wij Hem aanroepen.

 

Voor alle mensen die blijven zoeken

naar zin en inhoud in hun leven;

voor hen die moeilijke keuzes moeten maken,

voor hen die hun weg niet meer vinden

door verslaving of onverschilligheid.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor al wie mishandeld worden of uitgebuit,

bestolen en achtergelaten langs de weg;

voor allen die alleen achterblijven met  hun leed;

voor de daklozen,

voor slachtoffers van ruzie, oorlog of ander geweld.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Wij bidden voor de pauselijke maandintentie:

dat allen die werken voor de rechterlijke macht

onomkoopbaar zouden zijn

en dat het onrecht in de wereld

nooit het laatste woord mag hebben.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

  

Voor de zieken in onze omgeving,

voor allen die werken in de ziekenzorg, 

voor de vrijwilligers die de mantelzorg op zich nemen,

en voor allen die op ons gebed rekenen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor allen die trachten Gods liefde herkenbaar te maken voor de wereld

door hun barmhartigheid voor mensen in nood;

voor allen die in hun hart en ziel Gods een plaats willen geven

om ook zijn vrede in hun leven een kans te geven.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

Heer, Gij zijt het Woord van  leven voor de wereld,

verhoor de gebeden van uw kinderen

en kom spoedig met uw vrede.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Geloofsbelijdenis:   

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

 Gebed over de gaven: 

 

Heer onze God,

hier op deze tafel

plaatsen wij het brood en de wijn:

zij zijn de tekens van de goede gaven

die wij van U mogen ontvangen;

tekens ook van onze arbeid en de goede wil

die in ieder van ons leeft.

Maar zij vertellen U ook

over onze eigen vreugde en ons verdriet.

Wij bidden U:

zegen dit alles met uw heilige Geest,

en maak ze voor ons tot lichaam en bloed van Christus,

tot bron van leven en voedende kracht,

om met Jezus op weg te kunnen gaan.

Wij vragen het U op zijn voorspraak. Amen.

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart en wereldwijd verbonden met alle mensen,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Onze Vader....

Vredewens:

  

Wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met ieder van ons zijn en
laten wij die vrede blijven doorgeven aan elkaar.

 

Slotgebed:

God Gij die wij Vader mogen noemen

mogen wij door  dit vierend samenzijn,

nieuwe mensen worden

voor elkaar en voor de wereld.

Open onze mond en vul ons hart

met goede woorden voor elkaar,

opdat in en door ons

uw liefde, uw aanwezig zijn

zichtbaar en ervaarbaar mag worden.

Dan zullen wij stilaan gaan vermoeden

wat Gij voor ons wilt zijn:

Brood om van te leven, 

nu, in dit uur, 

en alle dagen van ons leven,

door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en Zegen:

 

Jezus heeft zichzelf gegeven

om alles met God te verzoenen;

ons stuurt Hij op weg

als getuigen en bewerkers van vrede.

Voor onderweg krijgen wij de zegen mee

Zegene u de God die Paulus riep,

de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.

Gaat nu allen heen in vrede.