Artikelindex

TWEEDE ZONDAG door het jaar   16  januari ' 2011 - A cyclus 

Even evalueren wat was, vooruitzien naar wat 2011 kan worden
We kunnen er moeilijk om heen. Vorig jaar was voor de katholieke kerk in België een annus horribilis, een verschrikkelijk jaar. Velen van ons zijn meermaals geschokt door de schandalen binnen de kerk die via de media in de openbaarheid werden gebracht. De reacties en de wijze van communicatie door sommige kerkoversten waren zeker niet ideaal. Bepaalde uitspraken gooiden hierbij nog olie op het vuur – waarbij we soms het gevoel kregen dat er een grote kloof was tussen de leden en haar leiding. Wij voelden mee met de lokale priesters en talloze vrijwilligers- we voelden pijn, schaamte maar vooral frustratie om al het goede en de mateloze jarenlange inzet in dienstbaarheid die zomaar werd weggeveegd door deze mediastorm. Voor sommigen was dit alles de druppel om nog meer afstand te nemen van het instituut Kerk. Allen voelen zich gekwetst en er zal tijd nodig zijn om de diepe wonden te helen en het geschade vertrouwen te herstellen.

Maar was alles kommer en kwel? Nee – gelukkig is een parochie vooral een lokaal gebeuren,  en ik ben fier als lid van het parochieteam ook vandaag te kunnen zeggen dat onze Sint Paulus  parochie nog altijd voortgestuwd wordt door vele enthousiaste mensen in de diverse werkgroepen. Dit gegeven wordt trouwens ook ervaren door mensen van buiten onze parochie die op een of andere wijze met onze werking te maken krijgen.
Graag wil ik louter als voorbeeld enkele realisaties van vorig jaar met jullie delen:
• Er werd met succes inspanningen gedaan om de jeugd te betrekken in onze parochiale activiteiten. De Splash revival blijft veelbelovend, in 2010 zagen we een herstart van het kinderkoor hetgeen enthousiasmerend werkt. Bij het Sint Paulus koor werd hard gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van hun repertoire; vanuit de VZW werd een nieuw orgel aangekocht om de wekelijkse repetities te ondersteunen.
• Op het vlak van communicatie zijn de brieven aan Sint Paulus zowel voor samenstellers als lezers een welgekomen bron van inspiratie en reflectie. We vinden dit een boeiend initiatief. Daarnaast is bijzonder hard gezwoegd aan de vernieuwde website door Guido Vanbel.  De site oogt jeugdig, modern en ondersteunt ten volle het beeld van onze parochie in beweging. Een aanrader om regelmatig te bezoeken.
• De 45e Sint Paulus feesten, met dit jaar een 1e run for Spitak was een groot succes in alle opzichten.
• Dit jaar was er de gesmaakte Golden Bridge –verbroederingsmis tussen vijf landen in vijf talen, en in het najaar werd ook de rouwbegeleidingswerkgroep opgestart om ons beter voor te bereiden op de nieuwe uitvaartdienst met meer inbreng van leken. Hier mogen we fier zijn op ons uitvaartkoor dat vorig jaar 28 uitvaarten op een gepaste wijze heeft ondersteund.
Daarnaast denk ik aan de vele doorlopende activiteiten:
• De vele mooie en gevarieerde bloemstukken, de maandelijks gekuiste kerk, de verzorgde omgeving rondom de kerk – waarbij we voor dit laatste zowel mogen rekenen op eigen vrijwilligers als op het gemeente bestuur– dit alles getuigt van het engagement van velen.
• De administratieve steun van de mensen uit het pastorietje, de vele mensen en vooral onze voorganger  Bert, die betrokken  zijn in  de sacramentele omkadering en de verzorging van de erediensten,  de mensen van ontmoeting- perspectief- Net for God, onze wijkverantwoordelijken ook hen wil ik herbij niet vergeten.
• Ten slotte maar niet in het minst de mensen van het zaaltje die er mede voor zorgen dat we een financieel gezonde parochie blijven, en tevens de vrijwilligers die sterk gesmaakte  ontmoetingsmomenten op maandagnamiddag mogelijk maakten.   
 Ik wil dan ook in naam van het parochieteam , de parochieraad en de VZW eenieder die hieraan meewerkt zowel voor als achter de schermen van harte bedanken. Alleen kunnen we niets, dus bedankt voor jullie belangloze bijdrage vorig jaar, ook in moeilijke tijden.

Wat 2011 wordt wil ik graag enkele attentie punten opsommen, op basis van onze vijf peilers.

• De wekelijkse eucharistie als centrale peiler. Net zoals vorige jaren willen we een 3 à 4 speciale vieringen houden.  In dit jaar waarbij we terugkeren naar de kern van gemeenschap zijn – met name mensen nabij zijn.  Hiermee zullen we van start gaan  in onze patroonsviering op 23 januari waar iedereen maar zeker alle parochiale vrijwilligers van harte uitgenodigd worden. Daarnaast denken nog aan lichtmis, een missieviering en de paaswake. Onder deze peiler vermelden we tevens de nieuwe uitvaartliturgie- dit is een aanpassing voor allen, we hopen op eenieders begrip en het team van de rouwbegeleiding krijgt hierbij onze volle steun.
• Groeien in geloof, geloven is een werkwoord: op federatie niveau is afgesproken om minstens één speciale avond te organiseren rondom geloof in deze tijd waarbij mensen uit onze eigen omgeving vertellen hoe zij vandaag hun geloof beleven en omzetten in daden – een aanrader. We zullen jullie op de hoogte houden.
• Met zijn allen gemeenschap. Onze vernieuwde parochiewebsite moet erin slagen het verbindingspunt te zijn voor ons allen, waarin we het beeld krijgen wat iedere werkgroep realiseert, wat er in de parochie te gebeuren staat. Hierbij doen we een warme oproep aan de diverse werkgroepen om hun werking aan de hand van tekst en/of beeld met ons te delen op de website. Splash is alvast sterk van start gegaan
• Kerk bij ons: naast onze acties voor Spitak, de speelgoedactie van Splash voor de kinderen van OC Clara Fey, onze Kerstomhaling voor een sociaal project sponsoring –dit jaar was dit voor de De Steenhouwer- zal nagegaan worden of er iets kan georganiseerd worden voor 4de wereld gezinnen bij ons rond de Kerstperiode.
• Ieder jaar zijn uitdaging: dit jaar willen de focus leggen op mensen nabij zijn. Dit betekent in eerste plaats mekaar echt ontmoeten. Tevens mekaar kansen geven onze talenten te gebruiken in onze parochie in een sfeer van respect. Doorheen de diverse werkgroepen willen we dit doorheen het jaar verder concreet vorm geven. Hierbij willen we tevens erover waken een open en tolerante parochie te zijn, waarbij eenieder welkom is.

Voel je je aangesproken om ook mee te bouwen aan onze parochie steen per steen, stap voor stap  – dan wordt je daadwerkelijk uitgenodigd om niet langer te aarzelen en met ons mee te gaan op deze boeiende tocht.

Rik Wyffels