advent 3 

 

 

DERDE ZONDAG van de ADVENT

 17 december 2017

Openingswoord:

Het is goed dat wij regelmatig samenkomen

in het huis van de Heer.

Welkom, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Het woord van de profeet Jesaja en van Johannes de Doper

klinkt ook vandaag als een woord, uit en voor het hart.

Het woord van de profeten, staat te gebeuren.

Dromen komen langzaam uit.

Hopen is een stap vooruit.

Advent.

Tijd om een hart onder de riem te steken,

tijd van God voor de mensen.

God trekt het zich aan... 

Hij wil dat ieder de meet kan halen.

“Die wij verwachten, zal komen om te bevrijden”,

dat horen wij vandaag uit de mond van oude profeten,

Zij waarschuwen ons om zijn komst niets in de weg te leggen:

“Effen een pad voor de Heer”.

 

 

 Lichtritus:
  

Opdat het woord van God

als een hart onder de riem,

ons vandaag moge vervullen van nieuwe en goede moed,

ontsteken wij de tweede kaars,

een kaars voor de vrede.

Wij openen ons hart voor U

Wij heffen onze ogen op naar U en bidden.

God,

Gij ondersteunt ons

in het woord van de profeten,

in gebaren en zorg,

in welzijn voor elkaar.

Maak ons ontvankelijk voor deze dagen van genade,

dat wij morgen zullen zien

wat wij vandaag te weten komen,

van Jezus, uw Zoon, redder van de wereld.

 

 Kyrielitanie:
 

Wij bidden om Gods ontferming met de woorden van psalm 80

 

Ik wil luisteren naar God de Heer,

Ik wil luisteren naar zijn woorden;

Want God belooft vrede aan zijn volk,

aan de mensen die hem trouw zijn;

Heer, ontferm U over ons.

 

De Heer helpt de mensen die Hem dienen,

Hij zal Israël laten zien hoe machtig Hij is.

Want de Heer heeft zijn volk lief, 

Hij blijft trouw.

Hij zorgt dat alles goed is,

Hij brengt vrede;

Dan zal iedereen trouw zijn aan  de Heer,

en Hij zal zorgen voor recht.

Christus,  ontferm U over ons.

 

De Heer geeft ons geluk en vrede,

Hij geeft het land een grote oogst.

De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven,

Zij maken de weg voor Hem vrij;

Heer, ontferm U over ons.

  

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

en onze zonden vergeven.

Moge Hij ons opnieuw geleiden

op de weg naar eeuwig leven. Amen.

 

 

Openingsgebed: 

 

God, die met ons meetrekt,

zie ons hier samengekomen

mensen die uitzien naar uw vrede.

Gij roept ons op

uw paden recht te maken

en de weg te effenen voor uw komst;

Wij willen op uw uitnodiging ingaan.

Maak ons waakzaam en bereid tot inzet,

maak met ons een nieuw begin van toekomst en van leven,

opdat uw Rijk kome en duren zal tot in eeuwigheid. Amen.

 

 

Eerste lezing:           Jes 40, ,1-5.9-11

  

God is op komst om zijn volk te bevrijden: 

dat stemt ons vreugdevol, en vraagt van ons 

dat wij zijn weg voorbereiden.

  

Tweede lezing:         2 Pe 3, 8-14 

  

God talmt niet met zijn belofte, maar Hij heeft geduld: 

Hij wil dat wij allen tot inkeer komen.

 

Evangelie:                 Mc 1, 1-8


Homilie

  

(ter info: Preek van de week)

 

 

Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

   

Voorbede:  

   

In het vertrouwen dat God ons in Jezus telkens weer tegemoet komt,

durven wij tot Hem bidden:

 

Wij bidden voor deze wereld:

die terechtgekomen is in het dal

van onveiligheid en onrust.

Dat wij wegen mogen vinden en bouwen

van hoop en toekomst

opdat iedereen de meet kan halen;

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Voor wie door de grillen van het leven

verstrikt geraakt zijn  in een leven

dat leeg is en zonder zin:

dat zij mensen ontmoeten die perspectief bieden

opdat iedereen uitzicht mag krijgen op een beter leven.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Voor wie zich alleen voelen, als een roepende in de woestijn:

dat zij worden gehoord en verstaan.

Dat zij wegen aanwijzen

opdat iedereen aan zijn trekken kan  komen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Pax Christi vraagt ons te bidden

opdat echte vrede mag groeien

tussen individuen en volkeren

door respect en oprechte dialoog.

We bidden ook opdat de leiders van de volkeren

zich zouden inzetten

voor  een wereld zonder kernwapens.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

    

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Wek uw kracht, God,

en bevrijd ons van ongeloof en kleinmoedigheid.

Verhoor onze gebeden

en doe ons leven in navolging van Jezus Messias,

uw Zoon en onze Heer. Amen;

   

 Gebed over de gaven: 

   

God die met ons meetrekt,

Gij die onze toekomst zijt,

maak van dit brood en deze wijn

tastbare tekenen van uw droom voor de mensen.

Laat dit brood voedsel zijn

van verbondenheid met wie ons nodig heeft.

Laat deze beker wijn ons kracht schenken

om de kleine en zwakke mensen

in ons midden thuis te laten komen.

Wij vragen dat door Jezus uw geliefde Zoon. Amen.

 

   

Bezinning: 

   

Krom,

is onze samenleving

Krom van zinnen en gedachten,

tegensputterend, geweldig,

vaak onrechtvaardig.

Geen plaats voor kleinen,

voor de zwakken en gekwetsten.

Krom

lijkt het pad van de mensen.

Recht

willen wij de wereld.

Rechtvaardig en oprecht.

Vechtend,  bewust en overtuigend

Met ruimte voor kinderen,

rechten voor vrouwen;

recht

is de hoop van de mensen.

Wat krom is

maakt Hij recht,

gebrokenen richt Hij weer op,

ontheemden zijn zijn vrienden

en kleinen maakt Hij groot.

 

De wereld vertrouwen wij toe

aan deze nieuwe verwachtingstijd

Uit de schaduw

Welzijnszorg.

 

 Slotgebed:

   

God, Vader,

wij danken U ivoor de belofte van uw komst;

Wij danken U voor het visioen van het rijk Gods,

een nieuwe wereld waar het goed is  voor iedereen;

Wij bidden U:

mogen wij met woord en daad ijveren

opdat deze belofte, dat visioen waar kan worden,

in het bijzonder voor mensen in armoede,

in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.

Wij vragen het u door Jezus, onze Heer. Amen.

   

Zending en Zegen:

   

Johannes roept ons op tot bekering

om de weg van de Heer te bereiden.

Gelukkig hoeven wij dat niet op eigen kracht te doen

Jezus is hier, in deze viering, al naar ons toegekomen.

En wil de weg graag met ons gaan,

ook in de week die voor ons ligt.

Zegene u de God die uitnodigt,

de Vader + Zoon  + en de heilige Geest.

Amen