SACRAMENTSZONDAG

LICHAAM  EN  BLOED  VAN  DE  HEER
  3 juni 2018

Openingswoord:

Bij de Sinaï werd het Eerste Verbond gesloten
en God voedde zijn volk met manna om van te leven.
Vandaag  geeft Jezus ons zijn lichamen bloed
om ons te laten delen in zijn liefdevolle aanwezigheid:
dat vieren wij op Witte Donderdag,
maar ook het hele  jaar rond.
Het feest van Sacramentsdag ontstond in de buurt van Luik
en wordt sinds de 13dfe eeuw in heel de Kerk gevierd.

 

Kyrielitanie

 

Wij gedenken zowel het Eerste als het Nieuwe Verbond.
In brood en wijn  mogen wij de Heer Jezus zelf herkennen.
Wij willen  Hem goed verwelkomen
en daarom nemen wij de tijd om kritisch naar onszelf te kijken.


Heer, Gij voorziet ons in alles wat wij nodig hebben
om ten volle te kunnen leven.
Maar, waarderen wij dat wel genoeg?
Heer, ontferm U over ons.

 

Christus, Gij verkwikt ons
met ieder woord dat komt uit uw mond.
Maar onze geest wordt overspoeld door zoveel gebazel en lege woorden.

Christus, ontferm U over ons.

 

Heer, Gij brengt ons samen in één gemeenschap en één Geest
door uw lichaam en bloed.
Maar wij durven die eenheid soms wel ondergraven en verbreken.

      Heer, ontferm U over ons.

 

Moge de Heer zich in zijn grote menslievendheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons met zijn Woord en zijn sacrament
begeleiden naar nieuw en eeuwig leven Amen.


Eer aan God in den hoge: 

 

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

 

Openingsgebed: 

 

 

Eerste lezing:           Ex 24, 3-8

Bij de Sinaï wordt het verbond met de Heer bezegeld met het bloed van geofferde stieren.

 

Tweede lezing:         Heb 9, 11-15

 

  Het bloed van Jezus heeft meer kracht dan het bloed van de offerdieren.

 

Evangelie:                 Mc 14, 12-16.22-26

 

Homilie

  

(ter info: Preek van de week)

 

Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

   

Voorbede:  

   

Omdat wij met Jezus sterk verbonden mogen zijn
durven wij aan de Vader voorleggen
al wat ons bekommert;

 

Voor allen die bedreigd worden door armoede en hongersnood,
onder meer in Zuid-Soedan,
dat zij mogen rekenen op onze zin voor solidariteit en medemenselijkheid,
zodat zij daarin iets mogen ervaren van Gods liefde voor de mensen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

    

Voor mensen ie op zoek zijn naar spiritualiteit en geestelijk voedsel,
dat ze op hun levensweg voeling mogen  krijgen met Christus,
en Hem leren kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor een open dialoog onder de christelijke kerken,
en voor de bisschoppen in Oost en West:
dat ze verder kunnen groeien in eensgezindheid en geloof  in Jezus,
zodat we ooit allen samen deel kunnen hebben
aan dezelfde eucharistische tafel van de Heer.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

  

Voor alle leerlingen van Jezus die hun kracht zoeken in de eucharistie:
dat ze gesterkt worden in geloof en  vertrouwen
en in hun opdracht om mee te bouwen
aan Gods koninkrijk van liefde.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor alle studenten die zich voorbereiden op hun  examens:
dat ze bij de planning van hun studietijd
ook niet vergeten de nodige rust in  te bouwen:
een goede balans bij de inspanningen
is een basis voor ernstig werk en goede resultaten.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

En na aanslag in Luik gaan onze gedachten ook
naar de slachtoffers.
Wij bidden om sterkte voor de familieleden in hun omgeving
en dat ze voldoende steun mogen  vinden
om deze donkere periode in hun leven
door te kunnen komen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

God, te midden van al onze menselijke zorgen en hoop,
richten wij onze blik vol vertrouwen op U.
Laat ons ook nu niet in de steek
en vervul ons met uw liefde.
Door Christus, onze Heer. Amen.

   

Zending en Zegen:

 

“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem”.
Woorden van de Heer, die als een programma klinken.
Een aansporing om bewust te leven in en vanuit Christus
Maar ze zijn tegelijk ook een aanmoediging
want de Heer komt zelf in ons wonen   
en sterkt ons om de weg van de liefde te kunnen gaan.
Zegene u de God die voor ons voedsel wordt,
de Vader + Zoon  + en de heilige Geest.

Amen

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nbs