eucharistie 

 

 

4de ZONDAG inde 40-DAGENTIJD

  11 maart 2018

Openingswoord:

Wat staat er op het menu?
De eerste drie zondagen zochten we
naar de ingrediënten voor deze vastentijd:
we vonden: verbondenheid-keerpunt-evenwicht.
Vanaf vandaag gaan we op zoek naar werkwijzen:
'Verbinden' is de eerste.

Een gebouwde tempel legt de verbinding tussen hemel en aarde.
Het kruis van Jezus verbindt licht met duisternis.
De 40-dagentijd  is de kans om ons verbonden te weten
of om de verbinding te herstellen
met onszelf, met de ander, met God.

Deze vierde zondag van de vasten
is het eerste collectieweekend voor Broederlijk Delen.
Meer dan op andere zondagen  willen wij ons verbonden weten
met Oeganda,
met het gezin van Grace en met de gemeenschap.

God heeft de wereld en de mens zo lief
dat Hij zich met ons wil verbinden.
In brood en beker
mogen wij dan ook samenzijn
+in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

  

 Kyrielitanie:
 

 Jezus vertelt ons van zijn Vader
 die onvoorwaardelijk van ons houdt.
 Onvoorwaardelijk, maar niet vrijblijvend.
 Ons met God verbonden weten
 is kiezen voor een levenshouding van gerechtigheid.
 Laten wij ons doordrongen weten van Gods liefde
 die ons steeds weer nieuwe kansen biedt.


 God, Gij zijt
 een barmhartige en lankmoedige God,
 overvloeiend van  vriendschap en trouw.                   
 Vergeef ons als wij soms wat kort en hard zijn voor anderen.
 Heer, ontferm u over ons.

 

 God, Gij draagt onze zonden niet na.
 Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden,
 groter dan onze zonden zijt Gij.
 Vergeef ons als wij niet gemakkelijk kunnen vergeven.
 Heer, ontferm U over ons.

 

 Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
 zo zijt Gij voor ons een barmhartige Vader.
 U kent ons toch.
 Vergeef ons als wij soms wat hard van hart zijn.
 Heer, ontferm U over ons.

  

 Moge de goede God zich over ons ontfermen,
 en ons vergeven.
 Moge Hij ons leiden op de weg van het volle leven .
Amen

 

 Enige God, wij hebben soms moeite met deze wereld.
Mensen in ballingschap, ver van huis,
mensen in armoede, op eigen grond.
Dat geeft ons geen rust,  Gij Enige God.
Uw stem klinkt door  in ons oor,
uw oproep werkt door in ons hart.
Het licht van Pasen kondigt zich al aan;
de grenzeloze liefde van Jezus
doorbreekt elke duisternis.
Laat het ons voelen, hier en nu
en in wat we samen ondernemen.
Wij vragen het door Christus, onze Heer. Amen.

 

Eer aan God in den hoge:  valt weg in de 40 dagentijd

 

Eerste lezing:           2 Kr 36, 14-16.19-23

Ook tijdens de ballingschap laat God  zijn volk niet in de steek:
de terugkeer uit Babel wordt aangekondigd.

  

Tweede lezing:         Ef 2, 4-10

  

Ook voor ons heeft God heil aangekondigd
in de persoon van Jezus Christus

 

Evangelie:                 Joh 3, 14-23


Homilie

  

(ter info: Preek van de week)

 

Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

   

Voorbede:  

   

Gods liefde kent geen maat.
Hij schonk ons zijn Zoon die voor ons ten beste spreekt.
Met Jezus kunnen wij ons richten tot de Vader van alle leven.

 

Voor allen die niet zeker zijn van hun dagelijks voedsel
en hierdoor geen menswaardig leven kunnen opbouwen.
Wij bidden  dat er mensen zijn die zich blijven inzetten
opdat iedereen kans en mag delen in de vruchten van de schepping.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Voor politieke leiders en verantwoordelijken,
dat zij duidelijke keuzes maken in hun beleid.
Dat zij de solidariteit niet ondergraven
maar mensen en organisaties ondersteunen
die hulp trachten te bieden.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Deze week was de week van de vrijwilliger.
Ook onze parochie kan niet zonder heel wat vrijwilligers
die er samen het beste willen van maken;
en ook Broederlijk delen kan niet zonder.
Al deze mensen willen wij danken
en wij bidden  dat zij vanuit hun overtuiging blijven verder werken.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Voor alle volken die gebukt gaan onder geweld en oorlog,
wij denken speciaal aan de inwoners van Ghouta in Syrië:
dat de verantwoordelijken zich niet verschuilen achter drogredenen,
maar voorrang geven aan humanitaire oplossingen
voor hen die al te veel te lijden hebben en geen uitkomst meer zien

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

  

De Olympische winterspelen hadden ook
ook onverwachte 'nevenverschijnselen':
Voor  het eerst sinds lang wordt er weer gepraat tussen Noord en Zuid.
Wij bidden dat de onderhandelaars
hun taak eerlijk en ernstig ter harte nemen
en enkel de droom van de uiteindelijke  vrede voor ogen zouden hebben.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

God, U die er bent, altijd,
Aanhoor ons gebed en wees ons genadig.
Hier, dit uur en alle dagen van de vastentijd. Amen.

   

 Gezinning: 

   

José Tack was in de zomer van 2017
mee op inleefreis met Broederlijk Delen .
Zij vertelt over haar ervaringen.

'Tijdens onze inleefreis komen wij terecht
bij het radiostation van KRC, partnerorganisatie van Broederlijk Delen;
500 000 luisteraars, voornamelijk boeren,
kunnen met de meest eenvoudige vragen terecht
bij deze interactieve radio.
Als er niet onmiddellijk een  antwoord kan gegeven worden
dan wordt de vraagsteller nadien opgebeld.
Boeren appreciëren deze manier van werken.
Zo doen ze heel wat landbouwkennis op,
en leren hun werk te verbeteren.
KRC heeft een  mobiele cinema wanneer ze naar de dorpen trekt om,
met beeldmateriaal, de vaak laaggeschoolde boeren
nieuwe dingen bij te brengen.
Wij waren er ook zelf even op antenne
en konden zo aan een miljoen luisteraars vertellen
over onze reis en onze doelstellingen'.

Slotgebed:

  

God, U bent geen vreemde voor ons.
Zozeer heeft U de wereld lief, Enige God,
in uw Zoon Jezus hebt U zich helemaal uitgesproken.
Laat het licht dat duisternis doet wijken zichtbaar zijn in ons midden,
en op die vele plaatsen
waar mensen met elkaar verbonden willen zijn,
om apartheid te overbruggen,
oude wonden te genezen
en nieuwe wegen van hoop aan te leggen.
Wij vragen het door Christus, onze Broeder. Amen.

 

Zending en Zegen:

 

In deze viering mochten wij Gods gave weer ontvangen:
zijn Zoon Jezus, gekomen om ons redding te brengen.
Hij doet ons groeien in liefde en waarheid
en gaat met ons mee op weg naar Pasen.
Moge God ons daarbij zegenen:
de Vader + Zoon  + en de heilige Geest.

Amen

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nbs