PINKSTEREN
  13 mei 2018

Openingswoord:

Op de dag van Pinksteren waren de leerlingen samen
om Gods Woord te beluisteren en het zijn  werk te laten doen.
Wij  bidden vandaag  om de komst van de Geest over ons
en we vragen dat Hij in ons het vuur van zijn liefde ontsteekt.
en ons helpt om Gods Woord te verstaan.
Dat leert ons aandacht en openheid voor allen:
Geduldige liefde ontvangt de ander zoals hij is,
en niet zoals ik zou willen dat hij is.
Wij vieren samen onder het teken van het kruis:
in de naam van de Vader, de Zoon..

 

Kyrielitanie

 

Paulus leert ons welke gaven wij van de Geest mogen verhopen.
Als wij ons daar niet genoeg op toelegden om ze te activeren,
vragen wij om innerlijke bekering.


De vrucht van de Geest is geduld en vriendelijkheid.
Wij ontvangen ze als kleien zaadjes
die we kunnen helpen opgroeien.
Heer, ontferm U over ons.

 

Hij biedt ons ook goedheid en trouw.
Gaven waar we een heel leven kunnen aan werken.

Christus, ontferm U over ons.

 

Ten slotte bewerkt Hij in ons ook
zachtheid en ingetogenheid.
Wij kunnen ze inzetten
om goede relaties uit te bouwen met anderen op onze weg.

      Heer, ontferm U over ons.

 

Moge de algoede Gos zich over ons ontfermen,
ons vrij maken van duisternis en kwaad
en ons hart verder openen voor de Geest van liefde.
Dan kunnen wij de weg opgaan van eeuwig leven.


Eer aan God in den hoge: 

 

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

 

Openingsgebed: 

 

 

Eerste lezing:           Hand 2, 1-11

Terwijl de leerlingen verzameld waren, kwam de heilige Geest over hen en zij traden naar buiten om te getuigen.

 

Tweede lezing:         Gal 5, 16-25

  

Paulus leert ons dat de Geest werkzaam is in ieder van ons
en onze geloofsgemeenschap tot eenheid brengt.

 

Evangelie:                 Joh 15, 26-27; 16, 12-15

 

Homilie

  

(ter info: Preek van de week)

 

Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

   

Voorbede:  

   

De Geest leert ons bidden als wij zelf de woorden niet vinden.
Dat sterkt ons vertrouwen als al onze bekommernissen
ter sprake brengen.

 

Wij bidden  dat Gods goede Geest alle mensen troost
die ziek en eenzaam zijn,
allen die alleen gelaten worden met hun leed.
Allen die de hoop en de moed dreigen te verliezen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

    

Dat de heilige Geest ons en alle christenen  aanstuurt
om de Vader beter te leren kennen dank zij Jezus, zijn Zoon,
dat Hij ons op weg mag zetten om barmhartig te leren  zijn zoals God.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Dat Gods Geest ons helpt
om de eenheid te doen groeien onder alle christenen,
om ook onder ons de eenheid te bewaren in verscheidenheid
om zo de rijkdom aan charismen binnen de gemeenschap
beter te leren erkennen en waarderen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

  

Dat de Geest mensen, groepen en landen
die in onmin leven met elkaar
mag  gevoelig maken en  op weg zetten naar meer begrip voor elkaar
om zo alle spanningen te kunnen overbruggen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

De vruchten  van de Geest, schrijft Paulus,  zijn ook nog:
liefde, vreugde en vrede.
Moge de Geest die in ons wakker maken
als wij ze te weinig in praktijk brengen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Goede Vader, zend ons uw Geest van barmhartigheid,
verhoor de gebeden van al uw kinderen
en kom spoedig met uw vrede
die wij zo nodig hebben.
Door Christus, onze Heer. Amen.

   

Zending en Zegen:

 

In, de avond van de eerste dag van de week
stond Jezus in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u”.
Ook vandaag was de Heer Jezus hier in ons midden
met dezelfde boodshap.
Een die rust en veertrouwen geeft.
Op onze beurt mogen wij ze uitdragen aan allen
in het bijzonder aan de kleinsten en de zwaksten.
Zegene u de God die ons vrede toewenst,
de Vader + Zoon  + en de heilige Geest.

Amen

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nbs